Danske teaterarkiver i digitaliseringens tidsalder i forskning og undervisning

Over de seneste 10 år er der indledt en massiv digitalisering af teaterressourcer og digital arkivdannelse hos både teatre og teaterarkiver verden over, men brugen af dem ikke er implementeret i undervisningen endnu. Med dette pilotprojekt ønsker vi at få mulighed for at teste digitaliserede teaterressourcer af relevans for dansk teaters historie. Hertil vil vi undersøge forholdet mellem født digitalt arkivmateriale og de retrodigitaliserede, idet der i dag fra forskellige teatre bliver fremsendt en del hybridarkiver, dvs. arkiver der både er fysiske og digitale. Undersøgelsen vil i et mere bredt perspektiv belyse hvilke typiske forskningsresultater, som digitale analysemetoder kan give i forhold til at bringe ny viden og nye metoder om materialet ind i undervisning på videregående uddannelser. Herunder hvordan digitale materialetyper kan kombineres med ikke-digitaliseret materiale.

Alt digitaliseret materiale har en tids- såvel som rumlig kontekst, som det digitaliserede arkiv kan medvirke til at tydeliggøre. Vi er således optaget af at gøre alt det, der er digitaliseret i et givet fokusområde til genstand for en analyse i et teaterhistorisk felt og perspektiv, herunder at analysere det konkrete materiales beskaffenhed. Vi introducerer således ikke en i isoleret forstand hierarkiserende tilgang, snarere tværtimod, en tilgang til arkivmaterialet, der som udgangspunkt sidestiller arkivmaterialet, inden det indplaceres i en kontekst.

Dette sideordnende princip skinner igennem i den tese, vi har om at kunne skabe (bedre) anvendelsespotentiale for dansk kulturarv, ikke mindst den digitaliserede, der i princippet kan distribueres uden risiko for, at originalerne går tabt, men hvor bl.a. ophavsret udfordrer den digitale tilgængelighed for upubliceret nyere dansk dramatik.

Det indgår i pilotprojektet, at forskningen skal tilvejebringes med henblik på at udvikle redskaber til at gøre arbejdet med digitale teaterarkiver omsætteligt til et digitalt curriculum, således at det bliver muligt at anvende såvel arkiver som metoder i forbindelse med undervisningen. Pilotstudiet vil blive applikeret på Dramaturgistudiet ved Aarhus Universitet, primært i faget Teaterhistorie, men også med åbenlyse muligheder for et fag som Værkanalyse 1 (dækker hovedsageligt over analyser af skrevne dramaer og tekstligt materiale til brug for opsætninger) og Værkanalyse 2 (analyse af den levende teaterforestilling) i en kontekstuel fremstilling med mulighed for sammenligning af forskellige opsætninger over tid.

I faget Teaterhistorie er det relevant at arbejde med digitaliserede materialer i form af tekster i bred forstand, herunder manuskripter (digitaliseret publiceret dansk dramatik frem til 1918), håndskrifter, breve, teateranmeldelser, digitaliserede håndskrevne protokoller samt audiovisuelle materialer som kostumeskitser, scenearrangementer og scenografiskitser samt video- og lydoptagelser.

Projektet vil bestå af tre hovedcases, centreret om værk, reception og viden/praksisområder, der kunne fordele sig på følgende måde:

  1. Værk: Holbergs samlede værker foreligger i http://holbergsskrifter.dk/holberg-public/view?docId=adm/main.xml&lang.set=dk
  2. Oplevelse af værk – reception og kontekst: Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/ (ca. 1720- indeholdende teateranmeldelser, foromtaler, læserbreve, debatter mv.) og LARM.fm
  3. Værk i fremstillingspraksis og viden: foto- og billedanalyse. (en del er online via Digitale Samlinger / KB)

Vi forestiller os, at f.eks. netværksanalyse (af fiktive karakterer såvel som virkelige aktører) og en kombineret close og distant reading (f.eks. af det enkelte værk og et corpus af omtale) vil kunne bidrage til at anskueliggøre og kontekstualisere metodernes anvendelse i undervisningsøjemed.

Mange værktøjer er offentligt tilgængelige under MIT open source. Derudover er vi åbne for at tilegne os andre relevante digitale arbejdsmetoder.

Projektet vil ikke blot være af værdi for undervisningen på universitetet. Vores teaterfagkyndige erfaring i at arbejde med teaterhistorisk fokus vil også bidrage med nye perspektiver, som kan være gavnlige for den fremadrettede digitalisering i form af udbygget metadata med udvidet anvendelsespotentiale, så der kan instrueres i arkivets opbygning og i søgning heri. Vi ønsker således at gøre studerende bekendte med visuel og auditiv analyse mv. i en teaterhistorisk kontekstuel ramme. Spørgsmålet om, hvilke metadata, der åbner for forskellige korpusanalyser, vil være nøgleord for vores arbejde.

Vi er klar over, at der er ”meta-udfordringer” med nogle digitaliserede arkivmaterialer, idet de ofte kun i minimal grad er indekseret eller kan være placeret i forskellige arkivinstitutioner og digitaliseret på forskellig måde. Dette udgør et indledende orienteringsproblem, såvel i forskningsmæssig henseende som i forhold til at inddrage det i undervisningsregi. Det er bl.a. sådanne problemstillinger, vi ønsker at fokusere på, for at kunne arbejde med de mere pædagogisk metodologiske greb i forhold til at køre digitale arkivsamlinger i stilling til brug for undervisningen.

Det er i det beskrevne projekt vigtigt at pointere, at det er den metodologiske udfordring i det digitale curriculum, der er styrende, og fokus vil således være på forbindelsen mellem det digitaliserede arkivmateriale og undervisningslokalet i kombination med de platforme, der er til rådighed.

På sigt ønsker vi med pilotprojektet at blive i stand til at underbygge en større ansøgning om forskningsbevilling.

Projektleder: Annelis Kuhlmann

English summary of the project:

Title: Danish theatre archives in the age of digitalization within research and education.

The project investigates the potential of implementing digital resources and archives of theatres within higher-level education. From a broad perspective, the study will illuminate which typical results this kind of material will yield from digital research methods regarding creation of new knowledge as well as new methods of implementing the material on higher-level educations.

The project will ensure development of tools to make the work of digital theatre archives transferable into a digital curriculum, which should provide the possibility of applying archives and methods in an educational setting. The study will be applied on the Dramaturgy programme at Aarhus University within different courses.

The project will consist of three main cases that focuses on works, reception and knowledge/praxis areas, where network analyses and close and distant readings will contribute to illustrate and contextualize the applicability of the methods within education.

Not only will the project focus on the value created at the university, but it will also provide new perspectives on the future digitalization of theatre material as expanded metadata and extended applicability potential creates an opportunity for providing instructions on the structure of the archive and how to search within it.

The project is led by: Annelis Kuhlmann